sách điện tử sách Solution 3 edition (4 levels ) cho hs cấp 2,3

750,000VNĐ

Solution 3 edition itool (phiên bản mới nhất )
– elementary: A1, Pre ket ( lớp 6)
– pre intermediate : A2, ket (lớp 7)
– intermediate :B1 ( pre pet) Lớp 8
– uper mediate : B1+ (PET) lớp 9